Hamd, ancak Allah'adır. O’na hamdeder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz.

10 Kasım 2015 Salı

İslam Alametleri

Hamd, ezelden ebede dek yalnızca Allah’a özgüdür. O’nu över ve O’ndan Peygamber efendimizi,

O’nun ehli beytini ve sahabilerini rahmetiyle kuşatmasını dileriz. Allah Teala şöyle buyurmaktadır:
“Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği gibi sakının. Sizler, kesinlikle müslüman olarak ölün.” (3/Ali İmran 102)
“Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eşini var eden ve o ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar vücuda getirip (dünyanın dört bir tarafına) yayan Rabbinizden (emir ve nehiylerine riayetsizlikten) sakının. Adını anarak birbirinizden dilekler dilediğiniz Allah’tan ve sıla-i rahmi kesmekten korkun. Hiç şüphesiz ki O, sizin üzerinize Rakîb’tir. (En ince ayrıntısına kadar her halinizi daima gözetendir.)” (4 Nisa/1)
“Ey iman edenler! Allah’tan (emir ve nehiylerine riayetsizlikten) sakının ve doğru olan sözü söyleyin ki, Allah, yaptığınız amelleri kabul etsin ve günahlarınızı affetsin. Allah ve Resulüne itaat eden, elbette ki bütün büyük emel ve beklentilerini elde etmiştir.” (33 Ahzab/71)
Bütün hitap ve kitapların başında ifade edilmesi sünnet olan “hamd ve salat” fasılasını ifa ettikten sonra…
En doğru söz, Allah’ın kelamı ve en mustakim yol, Muhammed’in (s.a.v) rehberlik ettiği yoldur. Yoldan saptıran en şerli şeyler, dinde sonradan çıkartılan şeylerdir. (Din adına başlı başına bir ibadet olması amacıyla) dinde sonradan çıkartılan her şey bid’attir. Her bid’at sapkınlıktır. Ve hiç şüphesiz ki, her sapkınlık azaba mustehaktır.
Bugün yaşadığımız şu günde hararetli bir şekilde tartışılan meselelerden bir tanesi de üzerinde zahiren İslam alameti bulunan kimselere direk olarak Müslüman hükmü verilip verilemeyeceği meselesidir.
Meselenin gündem olmasının sebeplerinden bir tanesi de hiç şüphesiz apaçık bir müşrik toplumda yaşamamıza karşılık yaşadığımız toplumun fertlerinin tüm müşrik toplumlar gibi Allah’a iman iddiasında bulunmaları ve bu iddialarına nispetle bir önceki şeriatten yani Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)‘in getirmiş olduğu şeriatten bir takım ibadet türü eylemleri bil fiil icra ediyor olmalarıdır. Merhum Seyyid Kutub (rahimehullah) içinde yaşadığımız bu hali yıllar önce şu şekilde dile getirmektedir:
“Bugün yeryüzünde isimleri Müslüman ismi, kendileri de Müslüman bir sülaleden gelen milletler vardır. Yine bir zamanlar İslâm yurdu olan birtakım ülkeler vardır. Ancak bu milletler, günümüzde -hakkıyla- Allah’dan başka ilâh bulunmadığına şahitlik etmedikleri gibi bu ülkeler de, hakkıyla günümüzde Allah’ın dinini din edinmiyorlar…”
Kendilerini Müslüman olarak isimlendirmelerine, buna binaen bir çok şer’i ameli işleyen ancak bununla beraber tevhidin esasından uzak, İslam dininden bihaber ve hayatları boyunca her daim Allah’a şirk koşan bir toplum… İşte böyle bir toplumda yaşamanın vermiş olduğu sıkıntılardan bir tanesi de bu toplumun fertlerine karşı Müslüman bir şahsiyetin ne şekilde bir tavır alacağı konusudur.
Bugün yaşadığımız şu günde bu konu üzerinde bir çok görüş dillerde dolaşmaktadır.
Burada hemen belirtmekte fayda vardır ki, bizler içinde yaşadığımız şu toplumun fertlerine, apaçık bir şekilde şirkten teberri etmedikleri sürece, ne bilinçsizce tevhid kelimesini ikrar etmelerinden ne de İslam alameti olarak zannedilen namaz gibi eylemleri işliyor olmalarından dolayı Müslüman hükmü uygulamamaktayız. Açık bir şekilde malum ve bilinen şirk itikadlarından teberi etmedikleri sürece bizim katımızda içinde yaşadığımız bu toplumun fertleri müşrik, kafir hükmündedir.
İşte biz bu yazımızda Allah’ın izniyle konu üzerinde uzunca bir zamandan bu yana yapmış olduğumuz araştırma sonucunda elde ettiğimiz bilgileri aktarmaya çalışacağız. Hiç şüphesiz gayret bizden takdir ise alemlerim Rabbi’ndendir.

Zahiren Üzerinde İslam Alameti Taşıyan Kimsenin Müslüman Olduğuna Dair Getirilen Deliller
Üzerinde İslam alametlerinden bir alameti bulunduran kimsenin zahiren Müslüman olarak isimlendirileceğine dair öne sürülen görüşün temelde getirmiş olduğu asli delil Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)‘den sahih senetle nakledilen “Kim bizim kıldığımız namazı kılar, bizim kıblemize yönelir ve bizim kestiğimizi yerse bu kimse Müslümandır.” hadisidir.
Konu üzerinde ilk olarak bu hadisle istidlalde bulunan muhaliflerimiz bu hadisi zikrettikten sonra “üzerinde namaz gibi bir İslam alameti bulunduran kimse hükmen Müslümandır. Kendisinden açık bir şekilde şirk ve küfür görülmediği müddetçe bu kimseye Müslüman hükmü uygulanmalıdır” demektedirler.
Zahiren İslam alameti gösteren kimseye Müslüman hükmü verileceğine dair getirilen delilerden bir diğeri ise selef alimlerinin konu hakkındaki sözleridir. İşte bu nakillerden bazıları…
İbn-i Recep el-Hanbeli şöyle demektedir: “Bilinmesi zorunlu olan şeylerden birisi de, Nebi’nin Sallallahu Aleyhi ve Sellem, kendisine gelerek İslam’a girmek isteyen herkesin yalnızca şehadeti söylemelerini yeterli kabul ettiği, bununla kanlarının güvencede olduğu ve bununla Müslüman sayıldıklarıdır. Nebi Aleyhissalatu Vesselam üzerine doğru kılıç kaldırdığında “La ilahe illallah” diyen kişiyi öldüren Usame ibn Zeyd’in bu davranışını şiddetle kınamıştır. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem hiçbir zaman, Müslüman olmak için kendisine gelen bir kimseye herhangi bir şey şart koşmamıştır. Ancak daha sonra o kimse namazı ve zekatı yerine getirmekle yükümlü tutulurdu.”
Bir başka yerde ise İbn Receb şöyle der: “Kim şehadeti ikrar ederse, o kimsenin hükmen Müslüman olduğu kabul edilir. Eğer bu şekilde İslam’a girmişse, İslam’ın gerekleri olan diğer şeylerle yükümlü tutulur.”
Akidetu’t-Tahaviyye’yi şerheden İbnu Ebi’l-İz el-Hanefi şöyle der: “İslam’a has olan alametlerden her biri sebebi ile kişi Müslüman olarak kabul edilir.”
İbn Hacer şöyle der: “Hadiste insanların konumlarının zahire göre belirleneceği hükmü mevcuttur. Kim, din alametlerini ortaya koyarsa, İslam’a aykırı bir davranışta bulunmadıkça onun hakkında Müslümanlar için geçerli olan hüküm geçerli olur.”()
Muhalif görüşlerin delillerini bu şekilde belirttikten sonra getirilen bu delillere yönelik bizim sözlerimize gelince….
Kim Bizim Namazımızı Kılarsa…
Yazımızın girişinde de belirttiğimiz gibi bugün üzerinde yaşadığımız şu günde namaz kılan ya da buna benzer İslam alameti türünden söz ve fiilleri ortaya koyan kimseye Müslüman hükmü uygulanacağına dair ortaya atılan görüşün en kuvvetli delillerinden bir tanesi Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)‘in şu hadisidir:
“Kim bizim kıldığımız namazı kılar, bizim kıblemize yönelir ve bizim kestiğimizi yerse bu kimse Müslümandır.”
Ancak üzülerek belirtmekte fayda vardır ki, bu hadis ile istidlalde bulunan kimseler açık bir şekilde hadisin zahirine yapışmışlar, lafza/nutka tabi olarak mefhumdan uzaklaşmışlardır. Bilindiği üzere usulde asıl olan kendisiyle istidlalde bulunulacak metnin lafzı/nutku değil bilakis mefhumudur. Her ne kadar mefhumun ortaya çıkmasında lafzın/nutkun ciddi bir önemi varsa da hükümde asıl olan mefhumdur. Mefhumun terk edilerek lafza/nutka bağlı kalmak ise naslara karşı zahiri bir tutum sergilemekten başka bir şey değildir.
Bununla birlikte konu üzerinde yapılan diğer bir hata ise, bu hadisi delil olarak getiren kimseler konuya dair alimlerden sadece küçük bir kısmının sözlerini zikretmişler, muhaddis ve fukahanın görüşlerine kısmi olarak değinmişler ve özellikle Hanbelî alimlerinden alınan nakilleri ümmetin genel ittifakı olarak sunmuşlardır. Kısa bir süre önce konuyu tartıştığımız biri namaz kılan kimseye mutlak surette Müslüman hükmü verileceğini ve bu hususta icma olduğunu söyleyerek, icmaya muhalefet ettiğimiz iddiasıyla neredeyse bizi tekfir etmiştir. İşte burada yapılan en büyük hata konunun asli kaynaklardan tahkik etmemek, sadece konuyu değerlendiren birkaç muasır'ın fetvası ile amel etmektir.
Burada yapılan hatalardan bir tanesi de özellikle Hanbelî alimlerinin konuya dair vermiş oldukları fetvalarda illetin göz ardı edilmesidir. Öyle ki, namaz kılma amelini açık bir şekilde kişinin İslam’ı için yeterli olduğunu söyleyen Hanbelî alimleri dahi fetvalarının illetlerini açık ibarelerle belirtmişlerdir. Ancak bu ibareler her nedense göz ardı edilmiştir.
O halde burada sözü geçen hadisin bu çerçeve içinde yeniden değerlendirilmesi, hadise yönelik İslam ulemasının, muhaddislerin sözlerinin bir bütün olarak ele alınması, ümmetin genel kanaatinin aktarılması, verilen fetvalarda illetlerin ortaya konulması gerekmektedir.
* Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) hadiste acaba neden “kim namaz kılarsa…” dememiş, buna karşılık “bizim kıldığımız namazımızı kılarsa…” demiştir? Zira hadiste “salatena” ifadesi kullanılarak Müslümanlara izafe edilen bir namaz, kişinin İslam’ı için şart olarak getirilmiştir?
* Hadiste niçin namaz ibadeti zikredilirken, oruç, zekat hac gibi diğer ibadetlerden hiç birisi zikredilmemiştir?
* Acaba neden “bizim namazımızı…” kılarsa şartı ile yetinilmeyip kıblemize dönme şartı da zikredilmektedir. Ve bu şart “bizim kıblemize” şeklinde getirilmiştir?
* Neden namazın taharet, setru-l avret gibi diğer şartları zikredilmemiş sadece kıblemize yönelme şartı zikredilmiştir?
* Bu iki şarta binaen neden üçüncü bir şart olarak “kestiğimizi yerse” şartı getirilmiştir. Kişinin bizim kestiğimiz yemesi ile Müslümanlığı arasında ne gibi bir ilişki vardır?
İşte tüm bu hususlar en ince detayına kadar incelenmeden hadisin sadece lafzıyla amel etmek ve lafızdan hüküm çıkarmak ister istemez doğru sonuca ulaşmaktan alıkoyacaktır. Bu ise doğal olarak Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)‘in ümmetine vermek istediği mesajı anlayamamayı, O’nun öğretisinden uzak kalmayı beraberinde getirecektir. O halde burada konu üzerinde gerek şarihlerin gerekse de fukahanın değerlendirmelerini bir bütün olarak incelemek gerekmektedir.
Öncelikle hemen belirtmekte fayda vardır ki, iddia edildiği gibi namaz gibi bir alameti üzerinde taşıyan kimseye direkt olarak Müslüman hükmü verileceği görüşü üzerinde ne bir ittifak ne de bir icmadır. Bu iddia boş bir vehimden başka bir şey değildir. Dört mezheb alimleri arasında sadece Hanbeli alimleri namazı İslam alameti olarak görmüşlerdir. Nitekim Hanbeli fakihlerinden İbn-i Kudame el-Makdisi “Kafir namaz kıldığı zaman onun İslamına hükmedilir. Bunun cemaatle ya da ferdi olması ya da darul harbte ya da darul İslam’da olması arasında bir fark yoktur.” diyerek Hanbeli mezhebinin görüşünü söylemiştir. Ancak İbn-i Kudame bu ifadesinin hemen devamında namaz kılanın Müslümanlığına hükmetmeye karşılık zekat, oruç ve haccedenlerin İslamına hükmedilmeyeceğini söylemiş bunun sebebi olarak da “Muhakkak ki namaz, şehadet kelimesini ikrar etmek gibi sadece İslam dinine has bir ameldir. Ancak zekat, oruç ve hac gibi diğer amellere gelince onları yapanın İslamına hükmedilmez. Çünkü müşrikler Resulullah (s) zamanında hac ediyorlardı. Hatta Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) müşriklerle birlikte haccetmekten ashabını men etmişti. Zekata gelince o sadakadır. Mekkeli müşrikler sadaka veriyordu. Aynı şekilde Müslümanlardan alındığı haliyle zekat farz kılınmıştı. Bundan dolayı kişi zekat vermekle Müslüman olmaz. Oruca gelince tüm din mensupları oruç tutmaktadır. Ancak namaz sadece ehli İslam’a has bir amel olması dolayısıyla Müslümanların fiillerini kafirlerin fiilerinden ayırmaktadır. Bununla beraber kıbleye yönelmek, ruku ve secde etmek suretiyle kafirlerin namazından farklı bir namaz kılmadığı sürece sadece kıyam durmak, kişinin İslam’ı için yeterli bir fiil değildir. Çünkü kafirlerde namazlarında kıyamda durmaktadırlar.” demiştir.
Gerçekten İbn-i Kudame’nin konu üzerindeki değerlendirmeleri tekrar tekrar okumaya değerdir. Ve hadisi incelerken yukarıda yazmış olduğumuz bütün sorulara cevap vermektedir. Hanbeli alimlerinin, namaz ile kişinin İslam’ına hükmetmeleri, namazın Müslümanları kafirlerden ayıran mümeyyiz bir vasfının olması dolayısıyladır. Bundan dolayı sadece kıyamda durmakla kişinin İslam’ına hükmedilemeyeceği gibi hac, zekat ya da oruç gibi amellerden dolayı da kişinin İslam’ına hükmedilmemektedir. Bu görüş sadece İbn-i Kudame’nin görüşü olmayıp Hanbeli mezhebi alimleri bu hususu açık bir şekilde ifade etmişlerdir:
“Teşri edildiği üzere bütün heyetiyle kılınan namaz ancak bizim şeraitimize mahsus bir ibadettir. Kanın korunmasının namaza bağlanması namazın bizim şeraitimize has bir ibadet olmasındandır. Çünkü namaz bizim şeraitimize has bir rukundur. Zekat ve oruca gelince bununla kişinin İslam’ına hükmedilmez.”
Anlaşılacağı üzere Hanbeli alimleri namazı sadece Müslümanlara has bir fiil olması dolayısıyla kişinin İslam’ına hükmetmek için yeterli bir amel görmektedirler. Diğer bir değimle sadece Müslümanların ortaya koydukları bir amel olması sebebiyle namaz Müslümanları diğer din mensuplarından ayıran bir alameti farikadır. Sadece kıyam halinin yeterli bir alamet olmayacağı, aynı şekilde zekat, hac ve oruç gibi amelleri işleyen kimseye de Müslüman hükmü verilemeyeceği bu amellerin Müslümanlarla kafirler arasında onları birbirinden ayıran bir alamet olmamasından kaynaklanmaktadır.
Sonuç olarak Hanbelî alimlerinin namaz kılan bir kimseye Müslüman ismi vermelerinde yatan temel illet, namazı sadece Müslümanların kılmasından başka bir şey değildir. Nitekim kendileri de bunu açık açık dile getirmişler, bir karmaşanın hasıl olmaması adına sadece kıyam halini İslam alameti için yeterli görmemişlerdir. Aynı şekilde müşriklerin oruç, zekat ve hac ibadetini yapmaları sebebiyle bu tip ibadetleri yapan kişilerinde İslam’ına hükmetmemişlerdir. Koydukları kaide, verdikleri fetva olabildiğince açık ve nettir: Kim sadece Müslümanlara has olan bir amel işlerse, bu kimseye işlediği amel ile Müslüman hükmü veririz.
Soru: Bugün yaşadığımız şu zaman ve şu mekanda Allah’ın indirdiği hükümleri bir kenara atarak teşride bulunan, Allah’ın dinine savaş açan, Allah’ın diniden başka bir din olan demokrasi ile yatıp demokrasinin kokuşmuş meyvesi olan laiklikle kalkan, hayatlarını bütünüyle tağutlara ibadet etmekle geçiren, 3-5 sene de bir tağutlara teşri hakkını vermek suretiyle onlara iman tazeleyen, tasavvuf adı altında her türlü şirk ve küfrü işleyen kimselerin bizim kıblemize yönelerek bizim gibi namaz kıldıkları böyle bir günde acaba namaz ameli Müslümanlarla kafirleri birbirinden ayıran bir alameti farika mıdır? Apaçık bir şekilde şirklerine şahit olduğumuz milyonlarca insanın yaşadığı bir toplumda namaz ameline sadece Müslümanlara has bir amel diye isim vermek ve sahibini de Müslüman olarak isimlendirmek ne kadar doğrudur?
Cevap: Sorunun cevabını, yukarıda vermiş olduğumuz alıntılar ve özellikle de İbn-i Kudame’nin “Ancak zekat, oruç ve hac gibi diğer amellere gelince onları yapanın islamına hükmedilmez. Çünkü müşrikler Resulullah zamanında hac ediyorlardı. Zekata gelince o sadakadır. Mekkeli müşrikler sadaka veriyordu. Oruca gelince tüm din mensupları oruç tutmaktadır.” sözleri etrafında değerlendirmesi gereken okuyucunun fıkhına bırakıyoruz.
Özellikle bugün bu mesele etrafında yapılan tartışmalarda Hanbeli alimlerinin sözlerinin aktarılması ve bunun ümmetin ittifak ettiği görüş olarak telakki edilmesi ve yine Hanbeli alimlerinin mutlak olarak namazı kişinin İslam’ına hükmetmek için yeterli bir alamet görmelerinden dolayı hadisin açıklaması saadetinde sözlerimize Hanbeli mezhebi alimlerinin görüşlerini alıntılayarak başladık. Zira namaz gibi İslam alameti taşıyan kişiler zahiren Müslümandır görüşünün en kuvvetli savucuları Hanbeli mezhebi alimleridir. Ancak Hanbelî mezhebi dışında diğer mezhepler namaz gibi İslam alametinin kişinin İslam’ına hükmetmek için yeterli bir karine olmayacağı görüşündedirler. Bu hususta dört mezhebin görüşünün zikredildiği “el-Mevsuatu-l Kuveytiyye” de şu bilgilere yer verilmektedir:
“Gerek Hanefiler gerekse Hanbeliler namaz fiili ile kafirin Müslüman olacağına hükmetmişlerdir. Ancak Hanbeliler kılınan namazın cemaatle ya da ferdi olmasını yine aynı şekilde daru-l Harb ya da daru-l İslam’da olması arasında fark gözetmemişlerdir. Ne zaman namaz kılarsa İslamına hükmedilir demişlerdir. Hanefiler ise ancak vaktinde cemaatle tam bir namaz kılarsa İslam’ına hükmedilir demişlerdir. Malikiler ve Şafilerden bazıları ise, sadece namaz ile bir kafirin Müslümanlığına hükmedilmez. Çünkü namaz İslam’ın furuundandır. Hac etmek, oruc tutmak gibi sadece namaz kılmakla kişi Müslüman olmaz. Çünkü Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) “İnsanlarla La İlahe İllallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum…” demiştir. Yine Şafilerden bazıları “şayet daru-l İslam’da namaz kılarsa onun islamına hükmedilmez. Çünkü bu durumda dinini gizleyerek namaz kılması ihtimali vardır.”
Hanefi alimleri Hanbeli alimleri gibi İslam alametini kişinin İslam’ı için yeterli bir hal olarak görmekle birlikte namazın İslam alameti olabilmesi için cemaatle kılınması şart koşmuşlar, ferdi namaz kılan bir kimsenin Müslümanlığına hükmedilemeyeceğini söylemişlerdir. İbn-i Nüceym şöyle demiştir:
“Asıl olan şudur ki; kafir bir kimse ferdi namaz kılmak, oruç tutmak, kamil olmayan bir şekilde hac etmek sadaka vermek gibi diğer din sahiplerinin de yapmış olduğu ibadetlerden birisini yapmasıyla Müslüman olduğuna hükmedilmez. Yine aynı şekilde teyemmüm gibi bizim şeraitimize has olan ancak asli ibadetlerden olmayan bir amelle de Müslüman olduğuna hükmedilmez.”
Hanefi alimleri bu görüşlerine delil olarak ise hadiste geçen “bizim namazımızı kılarsa…” ifadesini getirmişler ve sadece cemaatle namazın bizim ümmetimize has bir amel olduğunu söylemişlerdir:
“Şayet bir kafir cemaatle namaz kılarsa bizim katımızda onun islamına hükmedilir. Çünkü cemaatle namaz münferid namaza muhalif olarak sadece bu ümmete has bir ameldir. Ferdi namaz diğer ümmetlerinde amellerindendir. Nitekim Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) “bizim kıldığımız namaz” demiş ve kıblemize yönelme şartı getirmiştir. Bununla (bizim namazımız ifadesiyle) kastedilen sadece bu ümmete has olması sebebiyle cemaatla kılınan namazdır.”
“Bizim namazımız ile kastedilen kafir topluluklarının cemaatle namaz kılmamasına binaen sadece bizim ümmetimize has olması hasebiyle cemaatle kılınan namazdır.”
Görüleceği üzere Hanefi alimlerinin de konu üzerindeki görüşlerinin altında yatan temel illet, kişiye Müslüman hükmünün verilebilmesi için sadece Müslümanlara has olan amelleri işlemiş olması gerekliliğidir. İşte sadece bu sebepten dolayı Hanefi alimleri ferdi namazı kişinin İslamına hükmetmek için yeterli bir şart olarak görmemişler ve bunu da münferid olarak kılınan bir namazın sadece Müslümanlara has olmayan bir amel olduğu esasına bağlamışlardır.
Not: Çok kısa bir süre önce ve her 3-5 yılda bir yığınla insanın demokrasinin gereklerini işlemek suretiyle Allah’a şirk koştukları böyle bir günde bu insanların büyük bir çoğunluğunun namaz kıldıkları ve “ben müslümanım” dedikleri göz önüne alınarak bugün namaz amelinin sadece Müslümanlara has bir amel olmadığını söyleyen ve bu söylemlerine binaen namaz kılan kimselere Müslüman hükmü vermeyen davetçilerin “harici” ya da “tekfirci” olarak isimlendirilmeleri konusunun yukarıda verilen fetvalar ışığında yeniden değerlendirilmesinde fayda vardır…
Konu üzerinde Malikî mezhebi alimlerinin görüşlerine gelince, bu konuda Malikî mezhebinden farklı görüşler gelmektedir. Nitekim eş-Şerhu-l Kebir’de namaz kılan bir kimse için “iki şehadet kelimesini söylemediği müddetçe islamına hükmedilmez.” denilmiştir. Buna karşılık eş-Şerhu-l Kebir’in haşiyesi olan Haşiyetu-d Dusuki’de ise her iki görüşte, yani namaz kılan bir kimsenin Müslümanlığına hükmedilebileceği gibi Müslümanlığına hükmedilmeyeceği görüşleri de zikredilmiştir.
Ancak konu üzerine dört mezhebin görüşlerini zikreden kitapların hemen hemen hepsinde Malikilerin asli görüşünün namaz kılan bir kimseye direkt olarak İslam hükmü uygulanamayacağıdır. Nitekim yukarıda geçtiği üzere Mevsuatu-l Kuveytiyye’de “Malikiler sadece namaz ile bir kafirin Müslümanlığına hükmedilmez.” denilirken, İmam Kurtubi tefsirinde tercih edilen görüşün kişinin namaz kılmasıyla direkt Müslüman olarak isimlendirilemeyeceğini, aslının araştırılması gerektiğini söylemiştir:
“Şayet kâfir bir kimse namaz kılar yahut İslam özelliklerinden olan bir fi­ili işleyecek olursa, ilim adamlarımız (Maliki mezhebi alimleri) hakkında fark­lı kanaatlere sahiptirler, İbnü’l-Arabî der ki: Görüşümüze göre böyle bir kim­se bunları yapmakla müslüman olmaz. Şayet ona: “Bu namazın arka planı ne­dir?” diye sorulacak olursa, o da: “Benim bu kıldığım namaz, müslüman ola­rak kıldığım namazdır”, derse ona; “Lailahe illallah de” denilir. Şayet bunu söyleyecek olursa, doğru söylediği ortaya çıkar. Eğer bunu söylemeyi kabul et­mezse, onun bu davranışının bir oyun olduğunu öğrenmiş oluruz. Bununla birlikte böyle bir davranışta bulunmakla müslüman olacağını kabul edenle­rin görüşüne göre, irtidat etmiş olur. Ancak sahih olan bunun irtidat değil de asli bir küfür olduğudur.”
Aslen Malikî mezhebi kaynaklarının bir çoğunda kişinin İslam’ı için esas olan hususun tevhid kelimesinin ikrarı ile beraber zahiri amellerin yerine getirilmesi şart olarak getirilmiştir. Her ne kadar bazı Malikî alimlerinden bu konuda ihtilaf olduğu zikredilse de bu ihtilafın zayıf olduğu görüşü benimsenmiştir.
Şafi mezhebine gelince, Şafiler “İnsanlarla La İlahe İllallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum” hadisini delil olarak getirmişler ve İslam alameti göstermekle kişinin İslam’ına hükmedilemeyeceğini söylemişlerdir. İmam Nevevi bu hususta şunları söylemektedir:
“Aslen kafir olan bir kimse imamlık yaparak, imama tabi olarak, münferiden, mescide ya da başka bir yerde ne şekilde olursa olsun namaz kılmakla Müslüman olmaz. Darul İslam ya da Darul Harbte olması da durumu değiştirmez. Bu İmam Şafi’nin Kitabu-l Umde geçen ifadesidir.”
Daha sonra İmam Nevevi konuya dair ihtilafları getirmekte, mezhep alimlerinden bir kısmının daru-l harbte kişinin namaz kılmasının İslam’ına alamet olacağını ancak darul İslam’da takiyye ihtimalinden dolayı namaz kılan bir kimsenin İslam’ına hükmedilmeyeceğini, yine namazda teşehhüd esnasında kişinin şehadet kelimesini getirmesiyle İslam’ına hükmedilip hükmedilemeyeceğine dair ihtilafları uzun uzun zikretmektedir. Aynı şekilde “Mevsuatu-l Kuveytiye’de” Şafilerin bir kısmının “sadece namaz ile bir kafirin Müslümanlığına hükmedilmez. Çünkü namaz İslam’ın furuundandır. Hac etmek, oruc tutmak gibi sadece namaz kılmak kişi Müslüman olmaz. Çünkü Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) “İnsanlarla La İlahe İllallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum…” demiştir. Yine Şafilerden bazıları “şayet daru-l İslam’da namaz kılarsa onun islamına hükmedilmez. Çünkü bu durumda dinini gizleyerek namaz kılması ihtimali vardır.” dediklerini nakletmiştik.
Görüleceği üzere Şafii alimleri namaz kılan kimsenin ne şekilde olursa olsun İslam’ına hükmedilmeyeceğini açık olarak ifade etmişlerdir. Burada dikkate değer husus ise, Şafilerden bazılarının darul harp darul İslam ayrımına gitmeleridir. Aslen kafir olan bir kimsenin darul İslam’da namaz kılmasıyla kendisine Müslüman hükmü uygulanmayacağını söylemeleri ve bunu da takiyye ihtimaline bağlamaları kayda değer bir görüştür. Yani Şafilerden namazın darul İslam’da İslam alameti olmayacağını söyleyen bazı alimler bunun illetini Darul İslam’da kılacağı namazdaki ihtimale bağlamışlardır. Ve ihtimalli bir hal anında kişinin namaz kılmasıyla İslamına hükmetmemişlerdir. Bu gerçekten alimlerin fıkhının derinliğine bir işarettir.
Burada son olarak “kim bizim namazımızı kılarsa…” hadisinin Buhari’de geçen bir diğer rivayetini vermekte fayda vardır. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“İnsanlarla La İlahe İllallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunu söyledikten sonra bizim namazımızı kılar, bizim kıblemize yönelir, ve bizim kestiğimizi yerse kanları ve malları bizim üzerimize haram olur. Ancak İslam’ın hakkı müstesna. Hesapları ise Allah’a kalmıştır.”
Görüleceği üzere bu hadiste kişilerin İslam’ı için öncelikle La İlahe İllallah demeleri şart koşulmuş, tevhid kelimesinin ikrarından sonra “kim bizim namazımızı kılarsa…” denilmiştir. 
Şafilerden Hafız İbn-i Hacer el-Askalanî bu hadisin şerhinde konuyu geçtiğimiz sayfalarda söylediğimiz gibi zaman ve mekan açısında ele alarak şu mükemmel değerlendirmeleri yapmıştır:
“Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bu hadiste kelime-i tevhidin ikinci kısmını, yani kendisinin risaletine iman etmenin gerekliliğini zikretmemiş sadece tevhid kelimesinin ikrarı ile yetinmiştir. Ancak burada o da kastedilmektedir. Şöyle ki, bir kimse “el-hamdu” okudum dediği zaman Fatiha Suresi’nin tamamını okuduğunu kastetmektedir. Bir başka görüşe göre ise, hadisin bu kısmı tevhidi inkar edenler hakkında varid olmuştur. Tevhidi inkar eden bir kimse şayet tevhid kelimesini ikrar ederse ehli kitabın muvahhidleri gibi olur ki, Resulullah’ın getirdiği diğer şeylere iman etmesi gerekir. İşte bundan dolayı zikredilen ameller tevhide atfedilmiştir. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) “İnsanlarla La İlahe İllalah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum” dedikten sonra “kim bizim namazımızı kılarsa” demiştir. Çünkü dinin gerektirdiği namaz, risaleti de kabul etmeyi gerektirir.

Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) zikredilen amellerle yetinmesinin sebebi şudur: Ehli kitaptan tevhidi kabul edenler her ne kadar namaz kılıp, kıbleye yönelip, hayvan keselerde, bizim gibi namaz kılmazlar, bizim kıblemize yönelmezler. Onlardan bir kısmı Allah’tan başkası için kurban keserken, bir kısmı ise bizim kestiğimizi yemez. Bu sebepten dolayıdır ki, bir başka rivayette “bizim kestiğimizi yerse…” buyrulmuştur. İlk dönemde dinin alanına giren konuların aksine, insanların namaz ve yeme konusunda nasıl bir yaşantı sürdürdüklerini anlamak kolaydı. Ondan dolayı bu hususlar esas alınmıştır.” 

Gerçekten Hafız İbn-i Hacer konuyu ilmine ve fıkhına yakışır bir şekilde ele almış, şahıslara İslam Hükmü vermeyi zaman ve mekan açısından çok güzel tespit etmiştir. Nitekim aslen yukarıdaki hadise baktığımızda da Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) kimlere İslam hükmü uygulayacağımız hususunda mükemmel bir tanım yapmaktadır. Hadiste öncelikle tevhid kelimesinin ikrarı şart olarak getirilmiş, bu şekilde aslen ilk defa İslam’a davet edilen Mekkeli müşriklerden bir ferde hangi ameli neticesinde Müslüman hükmü uygulamamız gerektiği buyrulmuş, arkasından ise diğer şartlar ilave edilerek Mekkeli müşriklere yönelik uygulamadan ehli kitap çıkarılmıştır. Zira ehli kitabın tevhidi ikrar etmeleri kendileri için bir İslam alameti değildir. Onlar şirk halinde iken bu kelimeyi ikrar etmektedirler. O halde ehli kitaptan bir ferde Müslüman hükmünü uygulamak için yeni şartların getirilmesi gerekir ve bu şartlarında ayırıcı ve mümeyyiz olması gerekir. Nitekim hadiste namaz kılma, kıbleye yönelme ve kestiğimizi yeme şartları ilave olarak getirilmiş ve bu şartlarda Müslümanlara izafe edilen bir namaz, Müslümanların yöneldiği bir kıble ve Müslümanların kestiğini yemek şartlarıyla tekid edilmiştir.

Sonuç olarak konu hakkında vermiş olduğumuz bilgiler ışığında diyoruz ki…

Öncelikle İslam alameti taşıyan bir kimseye direk olarak Müslüman hükmü verileceği görüşü üzerinde ne ümmetin bir ittifakı ne de bir icma vardır. Mezhep alimlerinden sadece Hanbelî alimleri namazı açık bir İslam alameti olarak görmüşler ve ne şekilde olursa olsun namaz kılan bir kimseye Müslüman hükmü verileceğini belirtmişlerdir. Ancak Hanbelî alimleri bu fetvalarına temel esas olarak namaz amelinin sadece İslam dininde olduğunu, kafir ve müşriklerin namaz gibi bir ameli icra etmediklerini almışlardır. Buna karşılık Hanefi alimleri de namazın bir İslam alameti olduğunu, ancak ferdi kılınan namaz ile kişiye Müslüman hükmü verilmeyeceğini, zira diğer din mensuplarının da ferdi olarak namaz kıldıklarını, buna karşılık cemaatle namazın sadece bu ümmete mahsus olmasından dolayı İslam alameti olduğunu ve sahibine Müslüman hükmü verileceğini söylemişlerdir. Hanefi alimlerinin fetvalarında da temel illet ortaya konulan amelin sadece Müslümanlara has olmasıdır.

Maliki ve Şafilere gelince, onlar İslam alameti ile kişilere Müslüman hükmü uygulanamayacağını sarih bir şekilde belirtmişlerdir.

Bilinmesi gerekir ki, tüm müşrik toplumların kendilerine has dini özellikleri vardır. Müşrik toplumlar Allah’a iman iddiası içindedirler. Müşrik toplumlar kendilerini bir önceki şeriate nispet ederler. Müşrik toplumlar bu nispetlerinin sonucunda bir takım amellerde bulunurlar. Müşrik toplumlardan bir kısmı ehli kitap gibi tevhid kelimesini ikrar ederler. Bir kısmı hac ederler. Bir kısmı oruç tutarlar. Yada tüm bu amellerin hepsini aynı anda yapan Müşrik toplumlarla da karşılaşmak mümkündür.

Bugün içinde yaşadığımız bu toplumda tüm diğer müşrik toplumlar gibi Allah’a iman ettiğini iddia eden, bu iddialarının neticesinde kendilerini Resulullah’a nispet eden ve bir takım amellerde bulunan bir toplumdur. İçinde yaşadığımız bu toplumun fertlerinin La İlahe İllallah demeleri, kendilerini Müslüman olarak isimlendirmeleri, namaz kılıp dini ibadetlerde bulunmaları İslam dininin hususiyeti olmasından değil kendi şirk dinlerinin bir gereğidir. Ve bizler asla müşriklerin kendi dinleri gereği ortaya koydukları amellerle onları Müslüman olarak isimlendiremeyiz.

Yukarıda ilim ehlinden getirdiğimiz nakillerde açıkca görüldüğü gibi bir amelin “İslam Alameti” olabilmesi için o amelin sadece Müslümanlara has ve Müslümanların icra ettiği amel olması gereklidir. Bu şart olmadığı sürece kişileri kendi dinlerinin gereği olan bir amel sebebiyle Müslüman olarak isimlendiremeyiz. Velev ki bu amelde İslam dininde olan bir amel olsa da durum bu şekildedir. Bu söylediklerimizi ispat saadetinde sadece ehli kitap olan Yahudi ve Hıristiyanların tevhid kelimesini ikrar etmelerine karşılık neden bu söylemleri neticesinde kendilerine Müslüman hükmünün verilmemesini örnek olarak gösterebiliriz.

Ehli Kitaptan olan Yahudi ve Hrıstiyanlar kendi dinlerinin bir gereği olarak “La İlahe İllallah” demektedirler ancak Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) risaletine inanmamaktadırlar. İşte bundan dolayı İslam alimleri ehli kitaptan olan bir müşriğin tevhid kelimesini ikrar etmesiyle yani “La İlahe İllallah” demesiyle Müslüman olamayacağını buna karşılık mutlak surette “Muhammedun Resulullah” demesinin de gerektiğini açıl bir şekilde belirtmişlerdir. Bunun tek sebebi ise ehli kitabın zaten şirk halinde iken tevhid kelimesini söylüyor olmalarıdır. Bakınız “İnsanlarla La İlahe İllallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum” hadisine dair İmam Nevevî Müslim şerhinde Kadı Iyaz ve Hattabi’den şu sözleri nakletmektedir:

Kadı Iyaz der ki: “Mal ve can dokunulmazlığının La İlahe İllallah diyenlere mahsus oluşu imana icabetin ifadesidir. Bu sözle kastedilenler Arap müşrikleri olan putperestler ve bir Allah’ı tanımayanlardır. İlk defa İslam’a davet olunanlar ve bu uğurda kendileri ile harb edilenler bunlardır. La İlahe İllallah kelimesini telaf­fuz edenlere gelince onların dokunulmazlığı için yalnız La İlahe İllallah demeleri kafi değildir. Çünkü onlar bu kelimeyi küfür halinde iken söylemektedirler. Zaten Allah’ı birlemek onların itikadları cümlesindendir.”

Hattabi der ki: “Malumdur ki bununla ehli kitab değil putperestler kastedilmiştir. Çünkü ehli kitap olanlar Al­lah’tan başka ilah yoktur derler de yine de tepelerinden kılıç inmez.”

burada şu hususu hassasiyetle belirtmekte fayda vardır ki, İslam alimleri hiçbir zaman müşrik toplumlarının kendi dinleri gereği olarak bir takım amellerde bulunmalarını o toplumun fertleri için İslam alameti olarak görmemişlerdir. İslam alametlerinin en makbulu olan tevhid kelimesinin ikrarı dahi ehli kitap kafirlerinin dinlerinin bir gereği olduğu için, onlar tevhid kelimesini ikrar etmekle Müslüman hükmünü almaya hak kazanamamışlardır. O halde bize düşen içinde yaşadığımız şu toplumun fertlerine kendi dinlerinin bir gereği olarak ortaya koydukları ameller neticesinde onlara direk olarak Müslüman hükmü vermek olmamalıdır.

Burada son olarak kısaca “İslam Alameti” ifadesi üzerinde durmakta fayda vardır. Yukarıda nakletmiş olduğumuz fetvalar çerçevesince şu hususu rahatlıkla söylemekte fayda vardır ki İslam alameti sadece ama sadece Müslümanlara has olan amellerdir. Zira alamet; bir şeyin kendi türündeki diğerlerinden farklılığını belirten nitelikleridir.

Öyle ise İslam alameti; hangi zaman ve zeminde olursa olsun sadece Müslümanların ortaya koydukları söz ve fiillerdir. İslam alameti olarak telakki edilen bir söz ve fiili kafir ve müşriklerde görmek söz konusu değildir.

Biz bu yazımızda günümüz müşrik toplumunun ferlerinin namaz kılmalarıyla kendilerine kesinlikle Müslüman hükmünü uygulanamayacağını açıklamaya çalıştık. Hiç şüphesiz doğrularımız Alemlerin Rabbi’nin yardım ve inayetiyledir. Hatalarımız ise nefislerimizin kötülüklerin dendir. 

Bidayette ve nihayette hamd ancak alemlerin Rabbi Allah içindir.
________________________________________________________________

 Fi’Zilal-il Kur’an, 2/1106

Buhari: 391.

 Câmiu’l-Ulûmi ve’l-Hikem: s: 72.

 Câmiu’l-Ulûmi ve’l-Hikem, s: 21.

 Fethu’l-Bârî: 1/497.

Buhari: 391.

El-Muğni, Faslun Salatu-l Kafir, 7114. Fasıl. 19/488.

El-Muğni, Faslun Salatu-l Kafir, 7114. Fasıl. 19/488.

Şerhu Munteha-l İradat, Kitabu-s Salat, 1/301.

Keşfu-l Kına an Metni-l Ikna’, Kitabu-s Salat; 2/114.

Şerhu Gayetu-l Munteha,  Faslun Tevbetu-l Mürteddin, 18/399.

Şerhu Munteha-l İradat, Faslun Tevbetu-l Mürteddin, 11/325.

el-Mevsuatu-l  Kuveytiyyeh Bab: İslam 1/1380.

el-Mevsuatu-l  Kuveytiyyeh Bab: İslam 1/1380

Haşiyetu Reddu-l Muhtar, 1/381.

Dureru-l Hukkam Şerhu Gureru-l Ahkam, 1/220

eş-Şerhu-l Kebir, 1/326

Haşiyetu-d Dusukî Ala Şerhi-l Kebir, 3/227

Kurtubi Tefsiri Tercümesi

Haşiyetu-d Dusuki ala Şerhı-l Kebir, 3/227

Şerhu-l Mühezzeb, 4/252

el-Mevsuatu-l  Kuveytiyyeh Bab: İslam 1/1380.

Faslun İstikbalu-l Kıble, H.N: 379.

Fethu-l Bari, Fadlun İstikbalu-l Kıble, Bab: 28 Hadis No: 391

İmam Nevevi, Sahihi Müslim Şerhi 2/156

İmam Nevevi, Sahihi Müslim Şerhi 2/156


Devamını oku...

3 Ekim 2015 Cumartesi

Tağuti Sistemlerde Eğitim

Bütün övgüler “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun ki, onun yakıtı insanlar ve
taşlardır” (66, Tahrim/6) diye buyuran Allah’a özgüdür. Salât ve selam “Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mes’ulsünüz” diye buyuran Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem), O’nun ailesinin, ashabının ve kıyamet gününe kadar O’nun yolundan ayrılmadan mücadele eden tüm mü’minlerin üzerine olsun.

Malumunuz tağutların hakim olduğu bir belde olan Türkiyede yaşıyoruz ve bu beldenin hakimiyetini elinde tuttuğunu iddia eden tağutlar’ın ayakta durabilmesi ancak tağutları onaylayan bir kitleyle mümkündür  ve bu kitleninde bir arada durabilmesi  ancak genç nesil ile mümküdür…

Yine şuda bilinmeli ki her dinin, ideolojinin, fikrin… ömrü onu savunan gençlerin ve genç olmaya aday olan çocukların yetiştirilmesine bağlıdır. Bundaddır ki tağutlar daha küçücük çocukları zorunlu eğitim adı altında öğtüme tabi tutuyorlar.  Bu zorunluluktan daha önemli olan şey ise çocukların küçücük yaşta öğtüme başlanmasıdır, dikkat edin tağutların çocukları en yoğun şekilde demokrasi, laiklik, atatürkçülük yağmuruna maruz bıraktıkları zaman ilk sekiz yıldır. Çünkü bu zaman diliminde çocuk şekil almaktadır, nasıl şekil verirseniz öyle devam eder mantığı ile çocukalara tağuti sistemi en güzel sistem demokrasiyi en kaliteli yaşam biçimi ve tağuti sistem savunucularını kahraman olarak tanıtırlar.

Şu halde kendisine müslüman ismini yakıştırmada bir sakınca görmeyen kimseler en aztağutlar kadar dinlerini ve ve bu dinin savunucusu olmasını düşündükleri çocuklarını eğitirken dikatli ve doğru eğitime tabi tutmaları gerekmez mi? Tabi bu dinin savunucusu olduklarını iddia ediyorlarsa.
İslamın hakim olduğu bir geleceğe sahip olmanın en temel esasının çocukları sağlam bir temel üzere eğitilmesi olduğunu en güzel şekilde bilen Rasulullah (s) ümmetin çocuklarının eğitimine büyük bir özen göstermiştir. Ancak ne gariptir ki bugün kimliklerinde din olarak ‘’islam’’ibaresi bulunanlar  bu büyük görevi tamamen ihmal etmişler, çocuklarını islam kültürleründen, islam dininden fersah fersah uzak bir eğitim metodu üzere bina edilmiş atağtların öğütüm  kurumlarına teslim etmişlerdir. Rasulullah(sallallahu aleyhi ve sellem)‘in çocuk eğitimine verdiği bu büyük özeni kendisine Müslüman diyenler  terk etmişler.

Kafirler  ise  kendi dinlerinin dünya üzerinde hakim olabilmesinin tek şartının kendi kültürlerini diğer ümmetlere aktarabilmek olduğu gerçeğini en iyi şekilde idrak ederek bunun için büyük çaba sarf etmektedirler. Bu amaçla, eğitim alanında tüm dünyayı kontrol altına alma girişimleri aşikardır. Şu an ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim/öğretim aşamasında okutulan bütün kitaplar batılıların kontrol ve gözetiminde hazırlanmaktadır. Bununla beraber eğitime katkı altında Türkiye'nin her tarafında okullar açmaları, öğrencilere burslar vermeleri öncelikle kendi kültürlerini ve bunun akabinde de kendi dinlerini yayma ve ikame etme politikalarının bir gereğidir.

Şu  halde yeniden başa dönüp şunu söylemek gerekmektedir;  Her Müslüman, neslinin çobanı ve koruyucusudur. Bugün İslamın yer yüzüne tıpkı 1400 yıl önce gibi dağılıp hakim olması anca müslümanların nebevi metoda uygun eğitim ile çocuklarını yetiştirmesi le mümkündür!

Günümüz eğitimcilerinden biri, bu okulları tasvir ederken özetle şöyle diyor: “Günümüzdeki tağutlar firavunlardan daha sinsidir. Çünkü onlar hile, tuzak ve bozgunculuk için çocukları kullanıyorlar. Bunu Firavun bile akıl edememişti. Allah düşmanı Firavun, içlerinden kendisine karşı gelerek onun küfrünü inkâr eden biri çıkmasın diye İsrailoğulları’nın çocuklarını öldürüp kadınlarını sağ bırakırken bile bunlardan daha az sinsi ve hilekârdı. Eğer Firavun, zamanımızdaki tağutların yaptığı gibi okullar kursaydı, orada fesadı, mürtedliği, zındıklığı ve batılı yaysaydı amacına daha kolay ulaşırdı. Çocuklarını fesada uğratarak İsrailoğulları’nın işini bitirirdi. Hem o zaman Firavun’a, ilmi ve medeniyeti yayan, cehaleti ortadan kaldıran, fazilet ve marifet sahibi kişi denilirdi…”

Hal bu iken kendisine müslüman diyen kimseler nasıl olurda çocuklarınıtağutlara emanet edebiliyorlar?


Oysa, Muvahhid bir Müslümanın vazifesi  öncelikle bu kafir yetiştirme merkezlerine çocuklarını göndererek onu bozguna uğratmak yerine çocuğuna bu tağutlardan beri olması gerektiğini öğretmesidir…

Not: bu kısa yazı sadece birhatırlatma ve kalbi körelmemiş kimselere nasihat oldun diye hazırlandı. Bu konuda daha detaylı bilgi ve tauğuti sisteme çocuk göndermenin hükmü ile ilgili tafsilatlı bilgi sitede mevcut.
Devamını oku...

26 Ağustos 2015 Çarşamba

Allâh'tan Başkası Adına Yapılan Duâ, Büyük Şirktir

Süphesiz duâ, ibâdettendir. Hattâ ibâdetin özü, başı ve en fazîletlisidir. Hadîs-i şerîfte : "Allâh katındaen kıymetli şey duâdır." buyrulmuştur. Bir diğer rivâyette:"İbâdetin en efdali duâdır." denilmiştir. Bu hadîsleri, Hâkim rivâyet etmiş ve sahih olduklarını belirtmiştir. Bir diğer hadîs: "Duâ ibâdettir." şeklinde vârid olmuştur. Bu hadîsi de Tirmîzî rivâyet etmistir. Bu hadîsler, duânın bundan başka bir anlamının olmadığını gösterir. Arap dilinde mübtedâ ile haberin arası bir zamîr ile ayrılıyorsa, orada haber belirli bir şeye hasredilmiş demektir. Bu hadîslerde de durum aynı olduğu için duânın baska bir anlamının olmadığı ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir kârine, hasrın olmadığına delâlet ederse, o zaman bir şeyin fazîletini göstermek için veya mübâlağa için yahut bir şeyin önemini belirtmek için olur. O halde Allâh'tan başkından duâların kabul edilmesini istemek, (dilek ve isteklerinin kabul edilmesi için) olanlara yalvarıp yakarmak şirktir.

Bu konudaki delillerden biri Yüce Allâh'ın şu sözüdür: "Rabbinize yalvararak ve gizlice duâ edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez. Yeryüzü düzetildikten sonra, onda bozgunculuk yapmayın. Korkarak ve umarak O'na duâ edin. Muhakk ki Allâh'ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır." (A'râf, 7/55-56)

Bu iki âyette "ibâdet olarak duâ" ile "istek anlamındaki duâ" cemedilmiştir ki, her iki duâ biçiminin de ancak Allâh'a yapılması ve O'na has kılınması gerekir.

Bakara sûresinde şöyle buyrulmuştur: "Kullarım, sana Benden sorarlarsa onlara söyle ki: 'Ben (onlara) yakınım, Bana duâ ettiği zaman duâ edenin dileğine karşılık veririm,...'" (Bakara, 2/186)

Bu âyet; duânın, nidâ/yakarış ve istemek/istekte bulunmak demek olduğunu açıklamak için inmiştir. Çünkü onlar (Araplar), Peygamberimize şöyle demişti:"Rabbimiz yakın mıdır, gizlice münâcât mı edelim; yoksa uzak mıdır, bağıralım mı?" Bunun üzerine bu âyet-i kerîme nâzil oldu. Sebeb-i nüzûl ile ilgili bu olay Celâleyn Tefsîri'nde zikredilmiştir.

Yüce Allâh, İsrâ sûresinde şöyle buyuruyor:"De ki: 'Ister Allâh deyin, ister Rahmân deyin, hangisini derseniz deyin, en güzel isimler O'nundur. Namaz kılarken sesini yükseltme, gizlide okuma, ikisi ortasında bir yol tut.'" (İsrâ, 17/110)

İbn Abbâs (r.a.), bu âyet-i kerîmeyi tefsîr ederken iniş sebebi olarak şu olayı anlatmıştır: "Rasulullâh (s.a.v.), bir gece Mekke'de secde ederken, secde esnasında: 'Yâ Allâh, Yâ Rahmân' deyince Ebû Cehil şöyle dedi: "Muhammed bizi ilâhlarımız(a tapmak, onlara duâ etmek ve onlara yalvarıp yakarmak)dan nehyediyor, (Bir ilâha davet ediyor), fakat kendisi iki ilâha duâ ediyor." Bunun üzerine Yüce Allâh bu âyeti indirdi.İbret verici olan şu esbâb-ı nüzûla (nüzûl sebebi/iniş sebebi) bakınız! Zîra nüzûl sebepleri, âyetleri anlamada akıl sahiplerinin dâimâ başvuru kaynağıdırlar.

Nûh suresindeki şu âyete bakalım:"(Nûh) dedi ki, Rabbim! Doğrusu ben, milletimi gece gündüz çağırdım. Fakat benim çağırmam, sadece benden uzaklıklarını artırdı. Fakat ben, onları bağışlamam icin her dâvet ettiğimde onlar, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbislerine büründüler, direndiler ve kibirlendikçe kibirlendiler." (Nûh, 71/5-7)

Bu açık naslar, duânın bir ibâdet ve çağrı olduğunu beyân ediyor ve Allâh'tan başkasına duâ etmenin yasak olduğunu açıkca belirtiyorlar. Buna göre, kendisine çağrılan, duâ edilen, yalvarıp yakarılarak istek ve niyazda bulunulan kimse (münâdî); çağıran, duâ eden, yalvarıp yakaran, istek ve niyazda bulunan kimse (mübâdî)nin ilâhı sayılır. Yani, duâ eden kimse, -her ne olursa olsun- duâ ettiği şeyi kendisine ilâh edinmiş sayılır ki bu, şirktir.

Yüce Allâh bu konuda şöyle buyurmuştur:"Kâfir olanlar, Rablerine (başkalarını) denk tutuyorlar." (En'âm, 6/1)"Onlar orada (putlarıyla) çekişerek derler ki: 'Vallâhi biz apaçık bir sapıklık içinde imişiz! Çünkü sizi, Âlemlerin Rabbine denk tutuyorduk.'" (Şuârâ, 26/96-98)

Yüce Allâh, A'râf sûresinde şöyle buyuruyor: "Sizi bir tek candan (Âdem'den) yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini (Havvâ'yı) yaratan O'dur. Eşi ile (birleşince) eşi hafîf bir yük yüklendi (hâmile kaldı). Onu bir müddet taşıdı. Hâmileliği ağırlaşınca, Rableri Allâh'a: 'Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen muhakkak şükredenlerden olacağız.' diye duâ ettiler. Fakat (Allâh) onlara kusursuz bir çocuk verince, kendilerine verdiği bu çocuk hakkında (sonradan insanlar) Allâh'a ortak koştular. Allâh ise onların ortak koştuğu şeyden yücedir." (A'râf, 7/198-190)

Bu âyetlerde şirk, mücerret bir isimlendirmedir. Burada ibâdette değil, itâât açısından bir şirk, Allâh'a ortak koşma söz konusudur.Bu konuda delilleri tekrarlamamızın nedeni duâ'nın "çağrı, yalvarıp yakarma, niyaz, (nidâ)" olmasından dolayıdır. Zîra tefsîrciler yerine göre duâ ile ilgili her âyete beş anlamdan birini vermişlerdir. Lügatte duânın aslı, îmân'dır. Istılâhta ise duâ, Allâh'a rağbet etmektir. Duâ şöyle tanımlanmıştır: "İhtiyâç sâhibinin, ihtiyâcını giderene, ihtiyâcını bildirmesidir." İnsanlardan mal isteyen kimselerin bu hareketlerinin yerildiğine dâir birçok nâs vârid olmuştur. Özellikle de malı kendisine yettiği, muhtâç olmadığı ve beslenme açığını kapattığı halde insanlardan isteyenler şiddetli bir azâb ile yerildiği halde, nasıl olur da kişi ihtiyâçlarının giderilmesini bir ölüden isteyebilir?!

"...Rabbinin her şeye şâhit olması sana yetmez mi?" (Fussilet, 41/53)

Yüce Allâh, Cin sûresinde de şöyle buyuruyor:"Şüphesiz mescidler, (yalnızca) Allâh'a aittir. Öyleyse, Allâh ile beraber başka hiçbir şeye kulluk etmeyin." (Cin, 72/18)

Ahkâf sûresinde şöyle buyuruluyor:"Allâh'ı bırakıp da kıyâmet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere ibâdet edenden daha sapık kim olabilir? (Oysa) onlar, bunların ibâdetlerinden habersizdirler. Kıyâmet günü insanlar bir araya toplandığı zamân ibâdet ettikleri seyler kendilerine düşman kesilirler. Ve onların kendilerine ibâdet etmelerini reddederler." (Ahkâf, 46/5-6)

Yüce Allâh, Yûnus sûresinde ise şöyle buyuruyor: "Allâh'ı bırakıp da sana fayda veya zarâr vermeyecek şeylere ibâdet etme. Eğer bunu yaparsan, o taktirde sen mutlaka zâlimlerden olursun." (Yunus, 10/106)

Mü'minûn sûresinde şöyle buyruluyor: "Kim ilâhlığını ispât edecek hiçbir delîli olmamasına rağmen, Allâh'la beraber başka bir ilâha ibâdet ederse, âhirette Rabbinin huzurunda hesâbını verecek, cezâsını cekecektir. Şurası muhakkak ki kâfirler aslâ iflâh olmazlar." (Mü'minûn, 23/117)

Ankebût sûresinde de yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Gemiye bindikleri zaman, dîni yalnız O'na has kılarak (ihlâsla) Allâh'a yalvarırlar. Fakat onları sâlimen karaya çıkarınca, bir bakarsın ki, (Allâh'a) ortak koşmaktadırlar." (Ankebût, 29/65)

Bu âyetlerden anlasılıyor ki, her kim Allâh'tan başkasına duâ ederse sapıklığa düşmüş, nefsine zulmetmiş, müşrik ve kâfir olmuş olur. Son âyette geçen "Lâm" harfi âkıbet lâmı, yani netîce îtibârıyla onların vardıkları noktayı belirten lâm'dır. Benzer bir deyişle, şirk koşmalarının netîcesi küfür ve temettû, dünyâ nîmetlerinden yararlanmadır.

Eğer denilse ki, "Duâ eden, yakınlaşmayı dilemiş ve duâsıyla Allâh'tan şefâât isteğinde bulunmuşşa durum ne olur?" Ona şöyle cevâp vermek mümkündür: 'Bu, aynen müşriklerin duâ ederken diledikleri şeye benziyor.' Müşrikler, isteklerini şöyle ortaya koyuyorlardı: "... Onlara sadece, bizi Allâh'a yaklaştırsınlar diye (ibâdet) duâ ediyoruz..." (Zümer, 39/3)

Diğer bir âyette şöyle buyruluyor: "Onlar Allâh'ı bırakıp kendilerine ne zarâr ne de fayda verebilecek şeylere ibâdet ediyorlar ve 'Bunlar, Allâh katında bizim şefââtçilerimizdir.' diyorlar." (Yûnus, 10/18)

Bundan bir önce zikrettiğimiz Zümer sûresindeki âyet şöyle bitiyor: "...Doğrusu Allâh ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Allâh, şüphesiz yalancı ve inkârcı kimseyi doğru yola iletmez." (Zümer, 39/3)

İkinci olarak zikrettiğimiz Yunus sûresindeki âyet ise şöyle bitiyor: "...Allâh onların koştukları ortaklardan uzak ve Yücedir." (Yûnus, 10/18) Sayet: "Onlar, kendilerini sapıklıkta değil, bilakis hidâyette, doğru yolda görüyorlar." denilirse, onlara Yüce Allâh'in şu âyet-i kerîmesiyle cevâp veririz:"De ki: "Rabbim adâleti emretti. Her secde ettiğinzde yüzlerinizi O'na çevirin ve dîni yalnız Allâh'a has kilarak O'na duâ edin/yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. O, bir grubu doğru yola iletti, bir gruba da sapıklık müstahak oldu. Çünkü onlar Allâh'ı bırakıp şeytânları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar." (A'râf, 7/29-30)

Bu âyetler, dîninde hak üzerinde olduğunu zanneden kimsenin inatçı bir inkârcı ile aynı konumda olduğuna, onunla eşit düzeyde bulunduğuna delîldir. İbn Abbâs (Türkçeye 'adâlet' olarak çevrilen) âyetteki "kıst" kelimesini "Lâ ilâhe illa-Allâh" olarak; Dehhâk ise "Tevhîd" olarak tefsîr etmiştir.

Yüce Allâh şöyle buyuruyor:"Kim Rahmân'ı zikretmekten gâfil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytânı ona musallat ederiz. Şüphesiz bu şeytânlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar kendilerini doğru yolda sanırlar." (Zuhruf, 43/36-37)

Beğavî , (r.h.) Yûnus suresinde geçen, "Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Hatta siz gemilerde bulunduğunuz, o gemilerde içindekileri tatlı bir rüzgarla alıp götürdükleri ve (yolcular) bu yüzden neşelendikleri zaman, o gemiye şiddetli bir fırtına gelip çatar, her yerden onlara dalgalar hücum eder ve onlar çepeçevre kuşatıldıklarını anlarlar da dîni yalnız Allâh'a has kılarak, 'Andolsun eğer bizi buradan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız.' diye Allâh'a yalvarırlar." (Yûnus, 10/22) âyetini tefsîr ederken şöyle demektedir: "Duâ ederken samîmiyetle Allâh'a yöneldiler, duâyı sadece Allâh'a yaptılar ve Yüce Allâh'tan başka hiç kimseye duâ etmediler, niyazda bulunmadılar."
Böylece anlaşılmış oldu ki duâ; 'dîn ve ihlâstır' . Bu da "Tevhîd" dir. Allâh'tan başkasına yapılan duâ ise hic şüphesiz şirktir. Eger; "Allâh'tan başkasına yapılan duâ, uğursuzluk telakkîsi bulunan şeylere veya Allâh'tan başkası adına yapılan yemîn gibi -ki bu tür bir yemîn şirk olarak vârid olmuş, fakat küçük şirk olarak tefsîr edilmiştir- küçük şirk kapsamına girer." denirse, buna şöyle cevap vermek mümkündür:Şayet yaratılanlara, Allâh'a yapılan ta'zîm gibi bir ta'zîm kastıyla yemîn edilmişşe, yapılan yemîn büyük şirk kapsamına girer.

Bu konuda şunları söylemek mümkündür; Bu iki şey (Allâh'tan başkasına duâ ile Allâh'tan başkası adına yapılan yemîn) aynı şeyler değildir. Çünkü yemîn ve uğursuzluğa inanma, önceleri yasak değildi. Ancak İslâm geldikten bir müddet sonra yasaklanmıştı. Hatta ilk dönemlerde sahâbe-i kirâmın Allâh adını zikrederken, araya bir "vâv," yani "ve" bağlacı koyarak Allâh ile beraber başka seylerin de adını söyleyerek yemîn ettikleri şeklinde haberler bize kadar ulaşmıştır.

Ancak duâda, kendisine duâ edilen varlığın kişiye zarâr veya fayda vereceği şeklinde bir inanç vardır. Zira müşriklerin üzerinde bulundukları şirk şekli, Allâh'tan başkasının ihtiyaçlarını gidermeye, dara düştüklerinde kendilerine yardımcı olmaya, hastalık anlarında şifâ vermeye ve isteklerine cevâp vermeye muktedir olduklarına inanmalarıdır. İşte onların ibâdetleri ve şirkleri bu şekilde pratiğe yansıyordu. Onlar, Allâh'tan başkası önünde boyun eğiyor, saygı duruşunda bulunuyor ve onlar adına kurban kesiyorlardı. Ölülerden ve gâibten (gözle görülmeyen, hissedilmeyen şeylerden) yardım dileyerek duâ ettiklerinde, sözü edilen şeyleri Allâh ile kendi aralarında bir vâsıta olarak görüyorlardı. Oysa İslâm'da bu şeylerin Allâh'a ulaşmada bir vâsıta olarak kabul edilmesi kesinlikle reddedilmiştir. Çünkü bu olay da Yaratan (Khâlık) ile yaratıkların (makhlûk) birbirine benzetilmesi söz konusudur ki, işte en koyu şirk budur. Kuşkusuz peygamberler, ulûhiyyette Allâh'ı birlemek (Tevhîd) ve ibâdetin bütün boyutlarıyla yalnızca O'na yapılmasına dâvet etmek için gönderilmiştir.

İşte bütün bunları, "Allâh'tan başkası adına yapılan duâ, büyük şirktir." şeklindeki iddiâmızı te'yid etmek için söyledik. Bütün bunlardan sonra kim "Lâ ilâhe illa-Allâh" dediği halde yukarıda belirtmeye çalıştığımız konularda Allâh'tan başkasına duâ eder, onlara yalvarıp yakarır ve niyazda bulunursa İslâm'ın binâsını yıkmış, söyledikleriyle çelişkiye düşmüş, onları reddetmiş ve davâsını sahîh kılacak herhangi bir delîl ortaya koymamış olur. Zîra iddiâ, delîllerle desteklenmediği müddetçe, iddiânın sâhipleri sefiller, zavallılar ve aklını kullanmayan konumuna düşürür.

Bu hususta Yüce Allâh Ankebût sûresinde şöyle buyuruyor:"Doğrusu Allâh, kendini bırakıp da yalvardıkları şeyi bilir. O, güçlüdür, Hakîm'dir." (Ankebût, 29/42)

Yine bu konuda Yüce Allâh, Yûnus sûresinde ise şöyle buyuruyor: "İyi biliniz ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allâh'ındır. O halde Allâh'ı bırakıp (O'na) ortak koşanlar, neyin ardına düşüyorlar? Doğrusu onlar, zandan başka bir şeyin ardına düşmüyorlar ve onlar sadece yalan söylüyorlar." (Yûnus, 10/66)
Devamını oku...

10 Temmuz 2015 Cuma

Oku! Yaratan Rabbinin İsmiyle

“Oku! Yaratan Rabbinin ismiyle.” (96/Alâk, 1)

İlk âyette Rab sıfatıyla bizi terbiye ediyor Cenâb-ı Hak. Eğitiyor, okumamızı, Yaratanımızı tanıyıp O’na ibâdet etmemizi emrediyor. Bizi bu şekilde yetiştiriyor. Kur’an’ın indiği gece yaklaşıyor. Bu zaman diliminde Kur’an’ı okumanın, anlamanın ve yaşamanın önemini daha çok gündemleştirmeliyiz.

“Oku” Emri Aktif Bir Hareket Çağrısıdır!
Alâk sûresinden anlıyoruz ki, vahyin ilk mesajından itibaren insanlar, sorumluluğa ve mücâdeleye dâvet edilmektedir. "Yaratan Rabbin adıyla okumak”, O'nun rızâsını ve memnuniyetini gözeten bir hayat tarzını ve mücâdeleyi biçimlendirmeyi gerekli kılar. Bu, her zaman ve mekânda, her işte Allah'ın (c.c.) ismini yüceltecek şekilde yaşamaktır. Ancak, unutulmamalıdır ki, Allah'ın adı sadece sözle değil; esas olarak şirke, zulme, ifsâda, tuğyâna ve istikbâra karşı verilecek tevhid mücâdelesi ile yüceltilir. Bu sebeple, Yaratan Rabbin adıyla okuma; aynı zamanda ilâhlık iddiasındaki her beşere, her çeşit beşerî sisteme ve onun akîdesini oluşturan beşerî ideolojilere meydan okuma sorumluluğunu da beraberinde getirir. O yüzden “Oku” emri aktif bir hareket çağrısıdır.

"İnsan; inancına, kimliğine ve hayatının her alanına referans noktası olarak vahyi almakla sorumludur. Dolayısıyla 'Yaratan Rabbin adıyla okumak' demek; kişinin kendisini bir alâktan yaratan Rabbine karşı sorumluluk bilincini kuşanması, O'na itaat etmesi, her zaman ve mekânda egemenliğin yalnızca O'na ait olduğuna iman etmesi, bu imanını sadece dili ile değil her davranışı ile seslendirmesi, vahyin mesajını Rabbinin adını yüceltmek için hayata taşıması demektir. Şâyet insanların vahyin mesajıyla buluşmasını ve yalnızca Allah'a kulluk etmesini engelleyen faktörler varsa onları aradan çıkarmak, ortadan kaldırmak demektir. Hakikatin üstünü örtmeye kalkışanlara karşı çıkmak, onlara meydan okumak ve onlarla kesintisiz bir mücâdeleye girişmektir. Bu da, elbette tevhid mücâdelesidir. Görüldüğü gibi Yüce Yaratıcı, daha ilk âyetlerinden itibaren hem kulları arasından seçtiği elçisine hem de tüm insanlara hayata doğrudan müdâhale eden bir okuma biçiminin sorumluluğunu yüklemektedir. Bu durumda, Allah'ın kayıtsız şartsız egemenliğine şirk koşan tüm düzenlere ve o düzenlerde kendi egemenliğini ilân eden tüm sahte ilâhlara karşı açıktan yapılmayan her okuma biçimi eksik kalacaktır."

Vahiy, Hayata Müdâhaledir!
Evet, vahy, hayata her yönden İlâhî bir müdâhaledir. Allah’ın her yaptığımıza karışma hakkının ilânıdır. "Müslümanların imanları vahiyden besleniyorsa, o halde amelleri de doğrudan hayata müdâhale etmelidir. Bireyselleşen, sosyal ve siyasal hayata karışmayan, beşerî sistemlerin egemenliğini rahatsız etmeyen, istikbar ve istiğnâ sahiplerinin huzurunu kaçırmayan okuma biçimleri; ilk mesajlardan itibaren yüklenen sorumluluğu terk etmektir. Oysaki mü’min kişi, dini egemen kılmaya çalışma husûsunda peygamberlerin vârisidir. Bu hususta onun yol göstericisi de Kur'an'dır. O halde Kur'an'ı insanlara ve hayata okumanın anlamı; azgınlık, bozgunculuk ve fesatçılık yapanlarla, takvâ ve ıslah bilinciyle mücâdele etmektir. Bunun anlamı, vahiyle insanlar arasına giren, kendi egemenliklerini zorbalıkla dayatan, beşerî düzen ve ideolojilerini din gibi sunan güçlerin devrilmesidir… Çünkü hangi imkâna, zenginliğe ve güce sahip olursa olsun, meşrûiyetinin referansı vahiy olmayan her iktidar Müslümanlar için gayr-i meşrûdur. Azgın ve zâlim olan, ifsâd eden ve hakikatin üstünü örten her türlü iktidar biçimine karşı çıkmak ise meşrû bir tavırdır. Âhiret günü ise, bu iktidar mücadelesinin asıl kazananları ve kaybedenleri arasındaki nihâî hesabın görüleceği gündür.

"Yaratan Rab" tamlamasında "Rab" ifadesinin tekilliğiyle tevhid inancına gönderme yapılmıştır. İnsana "alâk"tan yaratıldığının hatırlatılmasıyla da bir bakıma şu mesajların verildiğini değerlendirmek mümkündür: "İnsanlar yaratılmışlardır ve bunu gerçekleştiren Yüce Allah'tır. Dolayısıyla yaratma gücüne sahip tek bir yüce otoritenin varlığının kabulü, kanun ve hüküm koyma yetkisinin, yani egemenliğin de O’na ait olduğunu kabul etmeyi gerekli kılar. Çünkü yaratmaya güç yetiren emretmeye de güç yetirir demektir. “…İyi bilin ki, yaratma ve emir (yönetme) O'nundur. Âlemlerin Rabbi Allah, ne uludur!" (7/A'râf, 54). Yaratan kim ise, ülûhiyet onun hakkıdır; kulluk da ona yapılır. Yaratıcı Allah olduğuna göre, ibâdete lâyık olan da O'dur. "Ben, niçin beni yaratana kulluk etmeyeyim? Oysa siz hep O'na döndürüleceksiniz." (36/Yâsin, 22); "Rabbiniz Allah işte budur. O'ndan başka tanrı yoktur. (O) her şeyin yaratıcısıdır. O'na kulluk edin, O her şeye vekildir." (6/En'âm, 102). Bu gerçeği kabul etmemek, O'nun otoritesini tanımamak müstağnîliktir, istikbardır, küfür ve zulümdür…

İnsanın alâktan yaratılması, aynı zamanda herkesin varoluş kökenine de yapılan bir göndermedir. İnsanlar varoluş kökenlerini öğrendiklerinde yüce egemenliği; yaratma ve emretme yetkisine sahip tek merciye verip, O'na tam anlamıyla teslim oldukları zaman İslâm akîdesi üzerinde olurlar. Tevhidin özü de bu noktada ortaya çıkar.

"Oku! Rabb'in çok cömerttir. Kalemi öğretti. İnsana bilmediğini öğretti" (96/Alâk, 3-4) âyetleriyle ilmin kaynağına değinilmiştir.

Vahyin Güncel Çağrışımları Yaşadığımız ülkenin egemenleri, efsaneleştirdikleri tarih anlayışlarıyla bugünkü varlığımızı kendilerine borçlu olduğumuzu söyleyip dururlar. Bu bir bakıma 'Sizi biz var ettik' demektir. Yani Allah'ın yaratıcılığına ortaklık koşmak, rablik iddiasında bulunmaktır. Bu iddiayı kabul etmemiz, kendi otoritelerine sorgusuz sualsiz boyun eğmemiz ve beşerî düzenlerine kul olmamız istenmektedir. Resmî ideolojileri olan Kemalizm'e teslim olmamız beklenmektedir. O halde bizim 'Yaratan Rabbimiz adına okumamız', mevcut sistemin egemenlerini huzursuz etmek zorundadır...

 Düzenlerinin, beşerî ideolojilerinin ve iktidar iddialarının hepsinin sahte olduğu deşifre edilmelidir… Bu durumda, tarafımızı Allah'tan yana seçerek tevhidî bir mücadeleyi sürdürmek, en güncel sorumluluğumuz olmalıdır.

“Oku, yaratan Rabbinin adıyla (besmele ile).” (Alâk, 1)
“Oku” emri önemli bir emir. Her hayrı içeren kapsamlı bir ifade. İmandan da ibâdetlerden de önce okumamız gerekiyor. Çünkü ilim, imandan da ibâdetlerden de önce gelir. Kişi, bilmeden neye nasıl inanacak ve ibâdetini nasıl yerine getirecektir? Kâfirlerden ayrışmamız daha ilk âyetin ilk kelimesinden sonra ortaya çıkıyor: “Oku, Yaratan Rabbinin adıyla (besmele ile).” Kâfirler, müşrikler de okurlar. Ama farkımız biz Allah’ı hatırlayarak O’nun ismiyle ve O’nun izniyle okuruz. Allah’a yaklaşmak için okuruz. Onlarsa öyle bir ihtiyaç hissetmezler. Sadece kendileri besmelesiz değildir; eğittiklerini de besmelesiz yapmaya çalışmakta, besmeleyi meclislerinde, mahkemelerinde, okullarında yasaklamaktadırlar. Onların besmelesi tâğutun adıyladır. Firavun’un ilâhlığını kabul etmiş sihirbazların sözleri gibi; “bi-izzet-i Firavun = Firavun’un ismine, onun şerefine” dedikleri gibi, “filanın şerefine”, “filan adına”, “devlet nâmına”, “düzenin verdiği yetkiyle” gibi ifadelerle ve ilâh gibi sevdikleri tâğutun ismini sık sık anarak başlarlar önlerindeki metni okumaya ve halkın canına okumaya. İlk âyette kâfirlerle, müşrikler arasında besmele ile bir ayrışma istendiği sezilmekte, sûrenin devamında bu berâet/ayrışma pekiştirilmekte, son âyette zirveye çıkarılarak onlara itaat yasaklanmakta ve isyan emredilmektedir.

Allah’ın istediği şekilde okuyup gereğini yapanlara, insanları diliyle ve hâliyle Allah’a dâvet edenlere (okuyanlara) karşı mücâdele eden bâtıl taraftarlarının varlığının kaçınılmaz olduğu anlaşılmaktadır. Aslında bu mücâdelenin Allah’a, O’nun vahyine karşı, O’na yapılan ibâdetlere karşı mücâdele olduğunun bilinmesi ve bile bile bu tâğutî mücadeleyi yapanların cezasının Allah’a ait olduğu belirtilmektedir. O zâlimlere, tâğî ve tâğutlara kesinlikle itaat etmemek emredilmekte, secde ile Allah’a yakınlaşma istenmektedir. Tâğut ve zâlimlere itaatsizlik ile secde arasında kopmaz bir bağ olduğu vurgulanmaktadır. Allah’a yaklaşmak ile zâlimlerden uzaklaşmak arasında yine ciddi bir bağ olduğu, bunların birbirinden kopmaz bütün olduğu anlaşılmaktadır.
Okuma iki çeşittir. Birisi metlüv âyetlerin okunması, yani okunan, kulağa hitap eden işitsel âyetler, Kur’an’ın âyetleri; ikincisi meşhûd âyetlerin okunması. Meşhûd, yani müşâhede edilen, görülen, göze hitap eden görsel dediğimiz ay gibi, güneş gibi, yıldızlar, bitkiler, ağaçlar, semâ, arz gibi âyetler olmak üzere Rabbimizin iki tür âyeti vardır. İnsan da âyetler mecmuâsı olduğu ve enfüsünde bulunan âyetlere vurgu yapıldığı için, ayrı ele alırsak; birbiriyle tefsir edilerek Allah’ın ismi ve izniyle okunması istenen üç kitabın olduğu; bunların hem gözlem yaparak ve hem de yazılı bir metinden veya yazı olmasa da okunması, tefekkür edilip hayırlı neticeler çıkartılması istenmektedir. Bu sûrenin birinci ve üçüncü âyetlerinde “oku” emrinin tekrarı, bu ayrı âyetlerin ayrı ayrı okunması anlamına da gelebilir. Demek ki, başta Kur’an olmak üzere okunması gereken kitapları hayatımız boyunca ve günün her zaman diliminde okumamız isteniyor. Kur’an’ı da her zaman, ama özellikle gece, ağır ağır, tane tane, anlayarak, düşünerek, dersler çıkararak, yaşama gâyesiyle ve öğrendiklerimizi paylaşma arzusuyla okumamız emrediliyor.

Yalnız başına “Oku” hitabı değilse bile; “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” emri, mü’minlerle kâfirler arasında bir ayrışma sağlıyor. Mü’min-kâfir ayrılıyor, saflar netleşiyor. Demek diğer insanlar da okuyor; ama Kur’an’ı değil, Allah’ın; vahiy başta olmak üzere okunmasını istediğini istediği gibi okumayı değil; şeytan vahiylerini, parayı, faydasız bilgileri, televizyon kanallarını, eğlenceyi okuyorlar, insanların canına okuyorlar; gecenin son üçte birinde değil, ilk üçte birinde okuyorlar. İşte mü’minlerle kâfirler arasındaki okuma açısından da fark… Önemli olan okumak değil; Allah’ın râzı olacağı şeyleri, O’nun râzı olacağı gibi okumaktır.

Evet, Kur’an daha ilk âyetleriyle safları netleştiriyor. Çünkü Kur’an’ın bir özelliği “fasl” (kesin şekilde ayırıcı) olmasıdır. “Şüphesiz o (Kur'an), (doğru ile yanlış olanı) kesin hatlarıyla ayırıcı bir sözdür.” Kur’an, “furkan”dır. Hakla bâtılı ayırt edendir. “Âlemlere uyarıcı olması için kuluna Hakk’ı, Bâtıldan ayırma ölçüsünü indiren Allah’ın şânı ne yücedir!” Meleğin “oku” emrini tebliğ etmesine karşı mâzerete yer olmadığı onun kanatlarıyla sıkılarak gösteriliyor. Okumamaya mâzeret bulan sıkılacaktır, sıkıştırılacaktır; tekrar tekrar iç sıkıntısına muhâtap olacaktır; ta okumayı kabulleninceye kadar. Okumanın ve İlâhî emre uymanın önemine dikkat çekilmekte, bu konuda mâzeretin kabul edilmeyeceği, okuma bilmememizin bile mâzeret olmayacağına işaret edilmektedir bu sûrenin iniş sürecinde.

Hayatın Allah için olması demek, tüm yaşayışımızı Allah’ı râzı edecek şekilde tanzim etmek demektir. Adama bilinci demektir; dâvâ adamına özgü yaşamak, dâvetçi/tebliğci olmak, lillâh (Allah için) ve fillâh (Allah yolunda) yaşamak demektir. Her durumda, her oturumda, her konumda, her işte, her zamanda ve her yerde Allah’ı akıldan çıkarmamak, her yaptığı işle Allah arasında bağ ve bağlantı kurmaktır.

İnsanların yaratılış gayelerinin Allah’a kulluk, yani Allah için yaşamaları olduğunu belirten Kur’an (51/Zâriyât, 56), baştan sona hayatın nasıl Allah için olabileceği sorusunun cevabını vermektedir. Örnek olarak nüzul yönüyle ilk âyetleri verebiliriz. İlk inen sûre olan Alâk sûresinde hayatın nasıl inşâ edilip Allah’a tahsis edilebileceğiyle ilgili önemli veriler görebiliriz. Burada sadece okumayla ilgili ilk âyeti ele alacağız:

1- Yüce Yaratıcı’yı gereği gibi idrâk etmek ve her şeyin tek gerçek sahibi olarak hayatın merkezine oturtmak (kulluk bilinci), Allah'ın insanı zaaftan kuvvete çevirmesindeki hikmetin beyanı ve diğer mahlûkattan ayırt edilmesi için ona "oku" diye emrettiğini unutmamak gerekir. Öncelikle okumalıyız. Her işe ve özellikle okumaya besmele çekerek başlamalıyız.
2- Okuyacağız; Neyi?: İnsan, kâinat ve vahy adlı kitapları; birbirleriyle tefsir ederek. Nasıl?: Bi’smi Rabbike: Rabbinin ismi ve izniyle. Tâğutlardan değil, O’ndan izin alarak, O’nun ismini anarak, O’nun yardımını isteyerek, O’nun istediklerine uymak için. Besmele ile: Aynı zamanda: “İsim” kelimesi; ad, ad vermek anlamına geldiği gibi, -bi harf-i cerri ile de- (b’ismi) yüceltmek, yükseltmek anlamına gelmektedir. Nitekim gökyüzü anlamında "semâ" kelimesi aynı kökten gelmektedir. O yüzden, "bismillâh"ın veya “bismi Rabbike”nin anlamı, "Allah'ı (Rabbini) yücelterek" şeklinde de anlaşılabilir.
3- Okumak; O’nun ismi ile, O’nun izin verdiklerini, O’nun rızâsını kazanmak için. Öncelikle Kur'an'ı hayatın kitabı olarak algılayarak, anlamak ve yaşamak maksadıyla okumak ve toplumu mânevî-ahlâkî ilkeler doğrultusunda Kur'an'a çağırmak; aynı zamanda bu konuda gereken organizasyonların yapılması (vahyin zihnî ve sosyal inşâsı) dâvâ adamı mü’minlerin görevidir.
4- Okumanın ve ilmin ilk temeli Allah’ı tanımaktır. Bu, İslâm’ın ilk temeli olduğu gibi, ilmin de esasıdır. İlmin esas kaynağı vahiydir. Kur'anî mesajın "Oku" emriyle başlaması, vahyin ve İslâm'ın okumaya ve ilme verdiği önemi en güzel bir şekilde yansıtmaktadır. Ayrıca bilimin ve dünya nimetlerinin insanı hak yoldan ve Allah'a tam anlamıyla bir kul olmaktan alıkoyması muhtemel olduğu için, bunun ancak Allah'a ibâdet ile tamamlanacağı ve ilim ile ibâdetin birbirlerinden ayrılmaz unsurlar olduğu da sûrenin ilk ve son âyetleri arasındaki insicâmdan anlaşılmaktadır.
5- “Oku” emri önemli bir emir. Her hayrı içeren kapsamlı bir ifade. İmandan da ibâdetlerden de önce okumamız gerekiyor. Çünkü ilim, imandan da ibâdetlerden de önce gelir. Kişi, bilmeden neye nasıl inanacak ve ibâdetini nasıl yerine getirecektir? Kâfirlerden ayrışmamız daha ilk âyetin ilk kelimesinden sonra ortaya çıkıyor: “Oku, Yaratan Rabbinin adıyla (besmele ile).” Kâfirler, müşrikler de okurlar. Ama farkımız biz Allah’ı hatırlayarak O’nun ismiyle ve O’nun izniyle okuruz. Allah’a yaklaşmak için okuruz. Onlarsa öyle bir ihtiyaç hissetmezler. Sadece kendileri besmelesiz değildir; eğittiklerini de besmelesiz yapmaya çalışmakta, besmeleyi meclislerinde, mahkemelerinde, okullarında yasaklamaktadırlar. Onların besmelesi tâğutun adıyladır. İlk âyette kâfirler ve müşriklerle, müslümanlar arasında besmele simgesiyle bir ayrışma istendiği sezilmekte, sûrenin devamında bu berâet/ayrışma pekiştirilmekte, son âyette zirveye çıkarılarak onlara itaat yasaklanmakta ve isyan emredilmektedir.
6- Yalnız başına “Oku” hitabı değilse bile; “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” emri, mü’minlerle kâfirler arasında bir ayrışma sağlıyor. Mü’min-kâfir ayrılıyor, saflar netleşiyor. Demek diğer insanlar da okuyor; ama Kur’an’ı değil, Allah’ın; vahiy başta olmak üzere okunmasını istediğini istediği gibi okumayı değil; şeytan vahiylerini, parayı, faydasız bilgileri, televizyon kanallarını, eğlenceyi okuyorlar, insanların canına okuyorlar; gecenin son üçte birinde değil, ilk üçte birinde okuyorlar. İşte mü’minlerle kâfirler arasındaki okuma açısından da fark… Önemli olan okumak değil; Allah’ın râzı olacağı şeyleri, O’nun râzı olacağı gibi okumaktır.
7- İlk inen âyette Allah’ın “Rab” isminin vurgulanması, O’nun yarattığı kullarını eğitip yetiştirdiği, ihtiyaçları olan her ne ise onları ihsan ettiğini değerlendirmemiz gerekmektedir. Nice sıfatlarından “yaratma” sıfatının zikredilmesi de; ancak yaratmaya kadir olanın Rab olabileceğini ve kendi yaratılmamızdan başlayarak tefekkür etmemizi işaretle vurguluyor.

NE MUTLU KUR'AN'I ANLAYARAK OKUYAN VE KUR'AN'IN GÖLGESİNDE HAYATINI SÜRDÜREN CANLI KUR'ANLARA.....
Devamını oku...

17 Haziran 2015 Çarşamba

Şirk Orucu Bozar


 Bilindiği üzere oruç müslümanlara farz olan bir ibadettir ve müşrik bir kafire niçin oruç tutmuyorsun hesabı sorulmaz. Zira bu hesabın sorulabilmesi için evvela bu kişinin müslüman olması icab eder. Fıkıh kitaplarımızda da bu sebepten ötürü orucu bozan halleden bahsederken haklı olarak ‘yeme, içme ve cima’ kapsamına giren konular üzerinde değerlendirmeler yapılmış, fetvalar bu hususlar üzerine verilmiştir. Ne var ki, devran dönüp dolaştı ve insanlar tekrar cahiliyye hayatına döndü. Artık insanlar ufak tefek haramlar bir tarafa şirk ve küfür gibi kişiyi İslam milletinden çıkaran amelleri ekmek peynir yer gibi işlemeye başladılar hem de gafil bir şekilde... Öyle ki, şirk işleyen kişi, şirkinden habersiz bir şekilde oruç tutmaya, namaz kılmaya başladı ve bu ibadetlerin Allah katında geçerli, kendisinin ise doğru yolda olduğunu zanneder oldu.

 "Eğer şirk koşacak olursan, şüphesiz senin amellerin boşa çıkacak ve elbette sen, hüsrana uğrayanlardan olacaksın.(Zümer 65)

Şirk ise, sadece Allah’a ait olan özelliklerin bir başka varlığa da verilmesidir. Yaratmak, rızık vermek, kanun koymak, insanlar için yasak ve serbestler belirlemek gibi şeyler sadece Allah’a mahsustur. Bu özelliklerden herhangi birini Allah’ın dışında bir başkasında da gören kişi açık bir şirk işlemiş ve müşrik olmuştur. Dolayısıyla oruça niyet etmeden önce şöyle bir açıp bakmalı Kitab’a; acaba Kur’an nelere şirk demiş hangi şirkler var hayatımızda.

 Ya da belki kurnazca düşünüp ‘’yok efendim ne şirki bea, öyle şey mi olur; biz yedi göbek müslüman bir soydan geliyoruz. Şirk dediğin, Allah’tan başka yaratıcı olduğuna inanmak ve taştan ya da tunçtan putlara tapmaktır. Hamdolsun bunlar da bizde yok. Hadi bismillah niyet ettim oruca..’’

 Ne var ki, Güneş balçıkla sıvanmaz, gözünü kapayan ancak kendine karanlık yapar. Deve kuşu misali kafasını kuma gömer, devasa gövde dışarda avlanmayı bekler. Öyle ise durup düşünmeli, dönüşün Allah’a olduğunu farketmeli ve kurtuluşun Hakk’a dönüp teslim olmakta olduğunu bilmeli…

KurAn’da zikredilen şirklerden özet bir şekilde bahsedecek olursak;

1- Allah’ın yanı sıra bir takım şeylere de dua etmek:

 Allah, Kitabı indirmiş ve akide için gerekli sınırlar çizmiştir. Artık kimsenin kalkıp yeni sınırlar getirme hakkı yoktur.

 Hak olan çağrı (dua) yalnızca O'nadır. Onların Allah'tan başka çağırdıkları ise, onlara hiç bir şeyle cevap vermezler. (Onların durumu) yalnızca, ağzına gelsin diye, iki avucunu suya uzatan(ın boşuna beklemesi) gibidir. Oysa ona gelmez. Küfre sapanların duası, sapıklık içinde olmaktan başkası değildir.(Rad 14)

Bu ayette Allah en yalın bir dille ve hiçbir sınırlama getirmeden açık ve net bir şekilde belirtmiştir ki; kendisinden başkasına dua yapılamaz ve yardıma çağrılamaz. Çağıran da müslüman olamaz.

Allah ile aralarında kıyamet gününe kadar kendisine icabet etmeyecek olan şeylere dua edip yalvarandan daha sapık kimdir? (Ahkaf 5)

 Bu ayet ile de net bir şekilde ortaya çıkıyor ki, ister vesile olsun diye, ister yaratma özelliğini Allah’ta görmek şartı ile dua edilsin farketmez; her durumda Allah’tan başkasına çağrıda bulunan apaçık müşrik olmuş ve zülmetmiştir Alemlerin Rabbi olan Allah’a. Oruçunu da başlamadan bozmuştur.

2- Egemenliği, kanun koyma yetkisini bazen Allah’ın yanı sıra başkalarında da görmek.

Kanun koymak, egemenliğin dayanağı olmak tıpkı yaratmak, rızık vermek gibi Allah’a mahsus özelliklerdir. Kişi bunları Allah’ın dışında bir takım sebeplerle başkasına verirse Allah’a şirk koşmuş demektir. Zira Allah buyuruyor ki:

Dikkat edin yaratmak da Emir-egemenlik-hüküm de Allah’a mahsustur.(A’raf 54)

Hüküm kayıtsız şartsız Allah’ındır.(Yusuf 40).

 Günümüzde, insanlar Allah’a şirk koşmanın adına demokratik sistem; Allah’ın dışında farklı farklı rabler şeçmeye millet vekili seçimleri adını vermişler. Heyhat! Bu hakkı örter mi? Dönüş Allah’a değil mi?

3- Hüküm verme konumunda olan yöneticilerin, hangi sebeple olursa olsun beşeri hükümlerle hükmetmesi


 Allah kainatı yaratmış ve kimin iyi kimin de kötü ameller işleyeceğini ortaya çıkarmak için sınamıştır. Yöneticileri de makam sevdası, koltuk korkusu vesair endişelerle sınamıştır. Ancak Allah’ın rahmetiyle koruduğu çok azı dışında çoğu yönetici dünyalık hesaplardan, bir takım sun’i korkulardan dolayı Allah’ın şeriatını bir kenara fırlatıp yerine cahiliyye şeriatını ikame etmiş onlardan sonra gelenler de o şirk düzenini rütüşlerle devam ettirmişlerdir. Hasılı Allah’ın indirdiğiyle hükmetmemişlerdir. Bu da düpedüz şirktir. Dolayısıyla bu yöneticiler de oruça başlamadan oruçlarını bozmuşlardır.

 Ancak şeytan nasıl ki israiloğullarını aldattı ise bizi de aldatmaya kalkacaktır, sahte alimlerle, yöneticilerin ve tagutların koltuk değneği olan imamlarla, Allah’ın apaçık dinini bir takım dünyalık hesaplardan ötürü gizleyen bel’amlar vesilesiyle… Zaman değişti, yavaş yavaş İslam gelecek hikayeleri ile, Allah kimseye güçünün yetmediğini yüklemez yalanları ile… hasılı sağdan, soldan türlü türlü hilelerle. Müslüman da açar bakar Kur’an’a ve okur Rasulullah (a.s.m)’ın hayatını. Görür ki bu yaklaşımlar şeytani desiselerden başkası değildir.

 Evet, burada Kur’an’da en açık şirk çeşitlerini başlık şeklinde birer ayetle verdik. Şirk bütün amelleri boşa çıkardığı gibi orucu da bozar.Bu bakımdan şirk işleyen kişi kendisini yeme ve içmeden ne kadar alıkoyarsa koysun şirkten tevbe edip halis bir şekilde Allah’a yönelmeden asla oruç tutmuş sayılmaz. Zira o şirk işleyerek en başta zaten orucunu bozmuştur.

|Muhammed Lokman Çelik|
Devamını oku...